Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.238

18-12-17 12:38

Din 18.12.2017 privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresele Ocolului Silvic Reghin nr. 2074/e/20.11.2017 și nr. 2058/e/20.11.2017, înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 58.900/22.11.2017, Raportul de specialitate nr. 60.145/05.12.2017 prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească o serie de reguli necesare pentru desfășurarea activității de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea Municipiului Reghin pentru anul 2018, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, precum și Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului general al R.N.P. – ROMSILVA privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2018 pe specii/grupe de specii, grade de accesabilitate, sortimente dimensionale și natura produselor, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP - Romsilva;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 715/2017:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă valorificarea în anul 2018 a volumului de 596 mc masă lemnoasă provenită din fondul forestier aflat în proprietatea Municipiului Reghin.


Art.2. Se aprobă modul de valorificare în cursul anului 2018 a masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat în proprietatea Municipiului Reghin, după cum urmează:
-200 mc – masă lemnoasă pe picior
-396 mc – masă lemnoasă fasonată.


Art.3. Se aprobă prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2018 din fondul forestier al Municipiului Reghin, astfel cum sunt acestea stabilite în Decizia nr. 535/25.10.2017 a Directorului general al R.N.P. – ROMSILVA privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2018 pe specii/grupe de specii, grade de accesabilitate, sortimente dimensionale și natura produselor, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP - Romsilva.


Art.4. Se împuternicește administratorul fondului forestier al Municipiului Reghin – Direcția Silvică Mureș, prin Comitetul Director al Direcției Silvice Mureș, să aprobe tipul de licitații care se vor organiza în anul 2018 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier al Municipiului Reghin.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, Direcția Silvică Mureș, Ocolul Silvic Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Direcția Silvică Mureș, Ocolul Silvic Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA