Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.146

30-08-17 10:46

Din 30.08.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Federația Română de Culturism și Fitness în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Fitness Maraton” ce va avea loc în municipiul Reghin în perioada 10-13 noiembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Federației Române de Culturism și Fitness nr. 819/16.08.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 48198/17.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 48956/23.08.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Federația Română de Culturism și Fitness în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Fitness Maraton” ce va avea loc în perioada 10-13 noiembrie 2017 în municipiul Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 17.000 lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin. (1).


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Federația Română de Culturism și Fitness.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Federația Română de Culturism și Fitness, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa