Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.147

30-08-17 10:47

Din 30.08.2017 privind aprobarea deplasării Orchestrei de muzică clasică și muzică populară ”Hora” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin în Franța, în perioada 25 septembrie-03 octombrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Adresa nr. 133/21.08.2017 întocmită de directorul Casei de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin dl. Conțiu Ioan și înregistrată la instituţia noastră sub nr. 48650/21.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 48905/23.08.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se aprobă deplasarea Orchestrei de muzică clasică și muzică populară ”Hora” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin, în perioada 25 septembrie-03 octombrie 2017, în vederea susținerii unei serii de concerte de muzică populară românească și muzică clasică în localitățile Sevre, Parthenay, Fontenay de Comte și Bressuire din Franța, în cadrul schimbului cultural-muzical organizat împreună cu Ansamblul Coral din Bressuire - Franța.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA