Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.155

30-08-17 10:55

Din 30.08.2017 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr.Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr. 14, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând raportul de specialitate nr.48738/22.08.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere :
•Adresa Spitalului Municipal ”Dr.Eugen Nicoară” Reghin nr.3891/21.08.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr.48635/21.08.2016;
•Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 - cu modificările ulterioare;
•Prevederile HCL Reghin: nr.27/27.02.2013 privind darea în administrare către autorități și instituții publice a unui număr de trei apartamente cu destinația locuință de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mures;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr.Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr.14, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile art.1, din HCL Reghin nr.27/27.02.2013 privind darea în administrare către autorităti si institutii publice a unui număr de trei apartamente cu destinatia locuintă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mures.


Art.3. Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la art.1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între parți .


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe și Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Spitalul Municipal ”Dr.Eugen Nicoară” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, Comisia de predare preluare numita prin Dispoziția primarului, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa