Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.25

28-02-17 14:25

DIN 28.02.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, în luna mai 2017, în localitatea Eberbach - Germania și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.800 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Văzând adresa Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin nr. 79/31.01.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 23989/31.01.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 27255/21.02.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1  coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin formată din 4 cadre didactice, în cadrul proiectului privind învățământul profesional dual ce are în vedere realizarea unui schimb de experiență în domeniul prelucrării lemnului, deplasare ce va avea în luna mai 2017, în localitatea Eberbach – Germania.
     (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2017 a sumei de 1.800 (unamieoptsute) lei reprezentând cheltuieli de transport în vederea deplasării delegației menționate la art. 1 din prezenta hotărâre în localitatea Eberbach – Germania.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru cele două persoane participante, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA