Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 22

28-02-17 14:22

DIN 28.02.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Femeia – SOȚIE, MAMĂ, BUNICĂ” ediția a II-a ce va avea loc în luna martie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget-Contabilitate nr. 26987/20.02.2017, precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere adresa Ligii Pensionarilor din județul Mureș – filiala Reghin înregistrată la instituţia noastră sub nr. 26242/14.02.2017, completată prin adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 26941/20.02.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 și alin. (7) lit.a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării celei de-a II-a ediții a evenimentului ”Femeia – SOȚIE, MAMĂ, BUNICĂ”, ce va avea loc în luna martie 2017, în condițiile prevăzute în Convenția de Cooperare – anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (2) Suma necesară susținerii financiare a evenimentului în cuantum de 3.300 lei va fi alocată din 1/12 din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2016.


Art.2. Se împuternicește d-na Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin cu semnarea convenției de cooperare prevăzută la art.1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Liga Pensionarilor din județul Mureș -Filiala Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexă la HCL Reghin nr. 22/28.02.2017