Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 21

28-02-17 14:21

DIN 28.02.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” Reghin în localitatea Weert - Olanda, în perioada 21-25 martie 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 23.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget Contabilitate și al Compartimentului Juridic nr. 27031/20.02.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând adresa Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” Reghin nr. 207/14.02.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 26181/14.02.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (6) lit. a) pct. 1 şi 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegaţii a Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” Reghin formată din 26 de persoane în localitatea Weert - Olanda, în perioada 21-25 martie 2017, în cadrul parteneriatului încheiat cu Școala ”Philips van Horne” din Weert-Olanda.
     (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2017 a sumei de 23.000 (douăzecișitreimii) lei reprezentând cheltuieli de transport în vederea deplasării delegaţiei menționată la alin. (1) din prezenta hotărâre în localitatea Weert - Olanda.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna pentru 4 persoane conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – actualizată.


Art.3.  Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative, conform prevederilor legislative.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin, afişare site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA