Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 20

28-02-17 14:20

DIN 28.02.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în localitatea Weert – Olanda, în perioada 25 martie-01 aprilie 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 16.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget-Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 27268/21.02.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând adresa Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr. 80/31.01.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 23991/31.01.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1  şi 5 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  (1) Se aprobă deplasarea unei delegații a Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin formată din 12 persoane în localitatea Weert - Olanda, în perioada 23 martie – 01 aprilie 2017, în cadrul parteneriatului încheiat cu Școala ”Philips van Horne” din Weert-Olanda.
     (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2017 a sumei de 16.000 (șaisprezecemii) lei necesară deplasării  delegației menționată la alin. (1) din prezenta hotărâre în localitatea Weert – Olanda.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru cele două persoane participante, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA