Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 19

28-02-17 14:19

DIN 28.02.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2016

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mures;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.26.865/20.02.2017 a Serviciului Contabilitate - Buget, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2016, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Văzând prevederile art. 49 pct.12 din OUG nr.63/30.06.2010 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozițiilor  art. 36 (4) lit.a) combinat cu art.45 (2) lit.a) din Legea 215/2001 - privind administratia publica locală, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2016, conform documentației - anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Serviciul Contabilitate- Buget, Celor interesaţi, Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA