Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.18

21-02-17 09:26

DIN 21.02.2017 privind modificarea art. I (1) al HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș”

Consiliul local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte, înregistrat sub nr. 26.876 din 20.02.2017, prin care se propune modificarea art. I (1) al HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș” , precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere
- HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind modificarea art.6 al HCL Reghin nr. 134/29.06.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș”;
-dispozițiile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c) și alin. (4), lit. d) precum şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.I. Se modifică art. I (1) al HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș”, care va avea următorul cuprins:
„Art. (6) Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Municipiul Reghin, în valoare de 848.783 mii lei inclusiv TVA”


Art.II. Celelalte dispoziții ale HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind modificarea art. I (1) din HCL Reghin nr. 134/29.06.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș” rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.III. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Serviciul Buget-Contabilitate, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi.              


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA