Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 17

21-02-17 09:23

DIN 21.02.2017 privind aprobarea desfăşurării în perioada 25.02.2017 – 09.03.2017 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE MĂRȚIȘOR ”

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat  nr. 25464 /09.02.2017, avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin, precum și solicitările comercianţilor înregistrate la Primăria Municipiului Reghin;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă desfăşurarea în perioada 25.02.2017 – 09.03.2017 a „TÂRGULUI DE MĂRȚIȘOR”   în condiţiile prezentei hotărâri.


Art.2 (1) Evenimentul se va desfășura în următoarele zone de pe raza Municipiului Reghin după cum urmează:
-Aleea principală din parcul Central - Piața Petru Maior
-pe trotuarul din fața magazinului Palas, situat pe strada Republicii
-pe trotuarul din zona blocului nr. 2/8, situat pe strada Iernuțeni
-pe trotuarul din zona magazinului Kaufland, situat pe strada Gării, pe o lungime de 20 m și 1/3 din lățimea trotuarului.    


Art.3 (1) Se aprobă ocuparea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, situat în zonele menţionate la art. 2 alin. (1), agenților economici care solicită desfășurarea de activități comerciale la acest eveniment, în condițiile prevăzute în contractul cadru - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     (2) Suprafața amplasamentelor este de 2,0 mp fiecare, repartizarea acestora făcându-se de către Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Poliția Locală în condițiile prezentei hotărâri.

     (3) Taxa pentru utilizarea amplasamentelor repartizate solicitanților se percepe conform  prevederilor H.C.L. Reghin nr. 119/15.12.2016, respectiv 20 lei/mp/zi.


 Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze contractul de ocupare a domeniului public și să dispună orice altă măsură pe care o apreciază ca necesară, pentru organizarea în bune condiții a „TÂRGULUI DE MĂRȚIȘOR”.


Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Poliția Locală și Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Poliţia Locală a Municipiului Reghin, Serviciul Impozite şi Taxe, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA