Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 16

26-01-17 12:16

Din 26.01.2017 privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 pentru parte din imobilul ap. nr. 7C, et. POD, înscris în CF nr. 51642-C1-U11/Mun. Reghin (pod neamenjat) situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 17, jud. Mureş

Consiliul Local al municipiului Reghin;
Având în vedere adresa d-lui Matei Virgil înregistrată la instituţia noastră sub nr. 22930/25.01.2017;
Văzând Raportul de specialitate nr. 22995/25.01.2017 al Compartimentului Juridic, precum şi Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin; 
În baza dispoziţiilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Reghin pentru parte din imobilul ap. nr. 7C, et. POD, înscris în CF nr. 51642-C1-U11/Mun. Reghin (pod neamenjat) situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 17, imobil înregistrat în evidenţele Ministerului Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş ca monument istoric cod LMI: MS-II-m-B-15769, „Casă”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, dl. Matei Virgil, afişare, publicare pe site-ul instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN        

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
RADOI MIRELA MINODORA