Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 30

28-02-17 14:30

DIN 28.02.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Reghin în Comisia pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
- Analizând Raportul de specialitate nr.26902/20.02.2017 al Biroului Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul,precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
- prevederile H.G.nr.896/2003-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
În temeiul art.36, alin 2,lit.c, alin 5, lit. b, art.45 alin 3  și art 115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Reghin în  Comisia pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală după cum urmează:
1. PUI DRAGOȘ-consilier local
2. dr.HORVÁTH DANIEL ALEXANDRU-consilier local


Art.2.  Cu data prezentei Hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se împuternicește  Primarul Municipiului Reghin, Biroul Administrație Punlică Locală, Relații cu Publicul și persoanele nominalizate la art.1.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Intituţiei Prefectului Judeţului Mureş; Primarului municipiului Reghin; Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, persoanelor nominalizate la art.1, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA