Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 29

28-02-17 14:29

DIN 28.02.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 27007/20.02.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
Având în vedere:   

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 1010/09.12.2016 înregistrată la instituția noastră sub nr. 32580/13.12.2016 prin care se solicita proiectul de hotărâre privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare pentru anul 2017-2018 în vederea obținerii avizului conform;

-Avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar din UAT Reghin pentru anul școlar 2017-2018 conform Anexei nr. 1 la prezentul aviz transmis prin adresa  Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 11362/14.02.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 26606/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale -cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 31 din Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5777/22.11.2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi autorizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017/2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul  școlar 2017-2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin; Inspectoratul Școlar Județean Mureș; Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport; Compartimentul Juridic, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Reghin; spre afişare; spre publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexa la HCL Reghin nr.29/28.02.2017