Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.28

28-02-17 14:28

DIN 28.02.2017 privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 4836/21.03.2013 pentru spaţiul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 26864/20.02.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere Procesul verbal de negociere nr. 25550/09.02.2017;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit.a) pct.1 coroborat cu art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 01.03.2019, a duratei Contractului de închiriere nr. 4836/21.03.2013 pentru spaţiul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 situată în municipiul Reghin, str. Vânătorilor, nr. 1, jud Mureș, spațiu care aparține Parohiei Reformate nr. II Reghin.
     (2) Prelungirea duratei contractului se va face prin încheierea între părți a unui act adițional la Contract conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.


Art.2. Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2017 a sumei reprezentând valoarea chiriei aferentă închirierii imobilului în condițiile prevederilor art.1, în sumă de 1.400 lei/lună.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Juridic şi Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Parohia Reformată nr. II Reghin, Grădinița cu Program Normal nr. 4 Reghin, Compartiment Juridic, Serviciul Buget-Contabilitate, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA


Download: Anexă la HCL Reghin nr.28/28.02.2017