Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 27

28-02-17 14:27

DIN 28.02.2017 acordarea scutirii la plata chiriei pentru apartamentul situat în Municipiul Reghin, str.Libertății bl.22 ap.12 – bloc ANL, beneficiar domnul Deak Attila – chiriaș

Consiliul Local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe nr.26109/14.02.2017 prin care se constată oportunitatea acordării scutirii la plata chiriei pentru imobilul situat în Municipiul Reghin str.Libertății bl.22 ap.12,   precum şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile
•Legii nr.152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
•Legea nr. 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 
•Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul dispozițiilor art.36  alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 (1)  Se acordă scutirea la plata chiriei pentru imobilul situat în Reghin str. Libertății bl. 22 ap.12 – , imobil construit din fonduri ANL aflat in administrarea UAT Municipiul Reghin, începând cu data de 01 martie 2017, beneficiarul scutirii fiind domnul Deak Attila în calitate de chiriaș al apartamentului repartizat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2011.
     (2) Scutirea de la plata chiriei se acordă numai pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap a persoanei aflate în întreținerea persoanei beneficiare a imobilului repartizat din fonduri ANL.    

 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează Serviciul Impozite și Taxe.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului – Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Serviciul Impozite și Taxe,  mass-media, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA