Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 26

28-02-17 14:26

DIN 28.02.2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate în proprietatea Muncipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin
Având în vedere:
- referatul de specialitate   din cadrul Biroului Cadastru și Registrul Agricol    nr. 25302 din 08.02.2017, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
-Procesul Verbal de avizare nr. 26 din 30.01.2017, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură a Județului Mureș;
Conform prevederilor  art. 6 alin 1 și 2 din OUG 34  din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului  funciar nr. 18/1991, coroborate cu prevederile art. 8 și art. 9 din Hotărârea de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor de metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului  funciar nr. 18/1991
- În temeiul art 36, alin 2 lit. c, alin 5 lit c, art. 45 alin 2 lit e, și art. 117 din Legea nr.215/2001, privind administraia publică locală -republicată cu modificările și completările ulterioare, 


HOTĂREŞTE


Art. 1.(1) Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea  Municipiului Reghin,  prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin(1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajistile aflate în proprietatea Municipiului Reghin și  este valabil pe o perioadă de 10 ani.  


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Birou Cadastru și Registru Agricol.   


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Mureş, Primarul municipiului Reghin,  Birou Cadastru și Registru Agricol,   afişare la avizier şi pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA