Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 45

20-03-17 14:06

Din 20.03.2017 privind mandatarea d-lui PĂDUREAN MIHAI – consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 27 martie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
- Convocatorul nr. 202.912/VIII//C/4 din 20.02.2017 al Consiliului de Administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș înregistrat la instituția noastră sub nr. 27943/24.02.2017, respectiv ordinea de zi și documentația aferentă;
-Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr.      30689/16.03.2017;
-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) și (2) lit. b), c), d) și alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se mandatează dl. PĂDUREAN MIHAI – consilier local, ca în numele și pe seama Municipiului Reghin să participe și să voteze ”pentru” privind punctul înscris pe Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Aquaserv Tg. Mureș, ce va avea loc în data de 27 martie 2017, ora 12:00, la sediul companiei situat în municipiul Tg. Mureș, str. Kos Karoly, nr. 1, jud. Mureș.
     (2) În situația în care ședința nu va fi statutară la prima convocare, persoana mandatată potrivit alin. (1) va reprezenta Municipiul Reghin în ședința din data de 05 aprilie 2017, ora 12:00, mandatul acesteia urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1).


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  dl. consilier local Pădurean Mihai, acesta va informa Consiliul local al Municipiului Reghin în scris, în termen de 5 zile de la data ședinței, asupra hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.       


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  dl. consilier local Pădurean Mihai, SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, Compartimentul juridic, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 
CONSILIER,                
MARIAN OVIDIU  MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA