Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 44

15-03-17 13:49

Din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi în Municipiul Reghin, Lot 2"

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.30.109/13.03.2017, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare străzi  în Municipiul Reghin, Lot 2", precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin.
Potrivit dispoziţiilor HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c) și alin. (4), lit. d) precum şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi  în Municipiul Reghin, Lot 2" cuprinși în Documentația tehnică nr. 1/2015- Rev.1, elaborată de SC. PONTIS CONCEPT DESIGN SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Reghin nr.42/17.03.2016.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin şi Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 
CONSILIER,                
MARIAN OVIDIU  MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA