Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 36

28-02-17 14:36

DIN 28.02.2017 privind încuviințarea realizării lucrărilor de reamenajare și modificare cabinet medical, situat în Reghin, Piața Petru Maior, nr.31, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 27418 din 22.02.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și a art. 45 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1.Se încuviințează executarea de către SC CARDIO MED SRL – pe cheltuiala sa exclusivă - a lucrărilor de reamenajare și modificare a cabinetului medical situat în Reghin, Piața Petru Maior, nr. 31, identificat în CF nr. 50858-C1 Reghin, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, cu respectarea proiectului tehnic - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. (1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.
     (2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii.


Art.3. Lucrările de investiție menționate la art.1 vor rămâne în patrimoniul Municipiului Reghin după încetarea contractului de închiriere.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, SC CARDIO MED SRL, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA