Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 40

28-02-17 14:40

DIN 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Municipiul Reghin, jud. Mureș”

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.27.594/22.02.2017, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Municipiul Reghin, jud. Mureș”, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin.
Potrivit dispoziţiilor HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c) și alin. (4), lit. d) precum şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Municipiul Reghin, jud. Mureș” cuprinși în Documentația tehnică nr. 41/2015, elaborată de SC. RAMINA SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin şi Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, Site-ul Primăriei, celor interesaţi.                              


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA