Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 41

28-02-17 14:41

DIN 28.02.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MARTIE -APRILIE 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr. 26.885/20.02.2017.
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.35, art.36, art.41 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile martie-aprilie 2017  în persoana dlui consilier Marian Ovidiu Mihai.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dl. consilier Marian Ovidiu Mihai;
-Afişare  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA