Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 42

28-02-17 14:42

DIN 28.02.2017 privind constituirea Comisiei în vederea inițierii procedurii de stingere a obligațiilor fiscale ale SC CASA FIRST CLASS SRL prin dare în plată a imobilului teren intravilan cu suprafața de 12.435 mp, înscris în Cartea Funciară nr.14440/N, nr. cadastral 1951/12

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mures;
Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Impozite și Taxe înregistrat sub nr. 27083/27.02.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art. 263 alin.(1) și (5) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală ; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1054/2016;
În temeiul art.36 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, alin. (9) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei în vederea inițierii procedurii de stingere a obligațiilor fiscale ale SC CASA FIRST CLASS SRL prin dare în plată a imobilului  identificat în C.F. nr. 14440/N, nr. cadastral 1951/12, în următoarea componență:
1.Consilier local-Horea Gheorghe
2.Consilier local- Făgărășan Iulius
3.Șef Serviciu Impozite și Taxe- Suciu Gheorghe Călin
4.Consilier ADPP- Pop Ionela Eugenia
5.Consilier juridic- Costan Marius


Art.2.  Atribuțiile Comisiei sunt cele prevăzute de prevederile art. 263 alin.(1) și (5) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1054/2016.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe, afişare, publicare pe pagina de internet a instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA