Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 37

28-02-17 14:37

DIN 28.02.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiul Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate nr. 27570/22.02.2017 al Biroului Cadastru și Registru Agricol, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
Potrivit prevederilor H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
Conform Ordinului nr. nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, actualizat
În temeiul dispozițiilor art. 123, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Reghin, identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă prețul de pornire a licitației este cel prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Reghin, potrivit Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.


Art.4. Se aprobă modelul contractului de închiriere potrivit Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.


Art.5. Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Biroul Cadastru și Registru Agricol, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte,  Compartimentul Juridic și Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Biroul Cadastru și Registru Agricol, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte,  Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                     
BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN 


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download: Anexe