Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.55

27-03-17 16:55

DIN 27.03.2017 privind atribuirea în folosință gratuită a două încăperi (cabine artiști) din incinta Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate nr. 31.101/20.03.2017 prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a două încăperi (cabine artiști) din incinta Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureș, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (5) și alin. (6) coroborat cu cele ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureș a două încăperi (cabine artiști) din incinta Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, în scopul folosirii pentru acțiuni de colectă mobilă de sânge în Municipiul Reghin, în condițiile Contractului de atribuire în folosință gratuită anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă de 2 ani.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Juridic și Serviciul Urbanism, administrarea domeniului public și privat, Mediu din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghin și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureș.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic și Serviciul Urbanism, administrarea domeniului public și privat, Mediu din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghin, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureș, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: ANEXA LA HCL NR. 55/27.03.2017