Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.54

27-03-17 16:54

DIN 27.03.2017 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ

Văzând adresa ADI Aquainvest înregistrată la instituția noastră sub nr.28773/02.03.2017,  Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat sub numărul 29119/06.03.2017, privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin,
Având în vedere prevederile art.8 și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art.10 din Legea nr.241/2006, privind serviciul cu apă și canalizare,
Având în vedere prevederile art.12 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș,
În temeiul prevederilor art.11; art.36, alin.2, lit.d și alin.7, lit.c, art.37, art.45, alin.1 coroborat cu prevederile art.115, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a orașului Sîngeorgiu de Pădure, precum și a comunei Ibănești din judeţul Mureș, în condițiile respectării prevederilor art.12, alin.5 din Statutul ADI AquaInvest Mureș.


Art.2. Se mandatează domnul Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală a Asociației, să voteze conform art.1.


Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituția  Prefectului Județului Mureș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, Orașului Sîngeorgiu de Pădure și Comunei Ibănești , Primarul Municipiului Reghin, Compartiment juridic, afișare


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA