Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.53

27-03-17 16:53

DIN 27.03.2017 privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd – Ungaria, în perioada 21-23 aprilie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere invitaţia oficială a Primarului Municipiului Érd - Ungaria înregistrată la instituţia noastră sub nr. 27099/21.02.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 30857/17.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.e) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă deplasarea delegaţiei Municipiului Reghin, în localitatea Érd – Ungaria, în perioada 21 – 23 aprilie 2017, în vederea participării la Târgul de primăvară și expoziția ”Érd Nyitnikék” (Deschidere spre parteneriate) - ediția a IV-a, delegație compusă din 4 (patru) persoane (1 consilier local și 3 oameni de afaceri), astfel:
1. dl. RUS DAN DORUL -consilier local


Art.2. Drepturile privind deplasarea şi decontarea cheltuielilor aferente sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare și vor fi alocate din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport, persoana nominalizată la art. 1, Mass-media, afişare site-ul Primăriei.  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA