Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.51

27-03-17 16:51

DIN 27.03.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” Reghin în localitatea Bourg-la-Reine din Franța și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 14.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Văzând adresa Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” Reghin nr. 27/14.03.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 30223/14.03.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 30889/17.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. e) coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegaţii a Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” Reghin, respectiv a Coralei camerale ”Petru Maior” Reghin formată din 21 persoane, în vederea participării la Festivalul Corurilor Orașelor Înfrățite cu Bourg-la-Reine, ce va avea loc în perioada 28 aprilie – 3 mai 2017, în localitatea Bourg-la-Reine din Franța .
     (2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin pe anul 2017 a sumei de 14.000 (paisprezecemii) lei reprezentând cheltuieli de transport în vederea deplasării delegației menționate la art. 1 din prezenta hotărâre în localitatea Bourg-la-Reine din Franța.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru 1 (una) persoană participantă, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA