Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.52

27-03-17 16:52

DIN 27.03.2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor ,beneficiarilor care nu au respectat prevederile Legii 15/2003 republicată

Consiliul local al Municipiului Reghin,județul Mureș;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului APL,relații cu publicul nr.30669/16.03.2017 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și alin (2) din Legea15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
În temeiul art.36 alin.(2),litera b combinat cu art.45,alin (1)  și art.115,alin(1),lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,cu modificările și completările la zi:


HOTĂRĂȘTE  


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra terenului în baza Legii 15/2003 pentru următorii beneficiari care nu și-au îndeplinit obligația de a începe construcția în termen de 1 an de zile de la data atribuirii:
-Dukat Csaba Attila, terenul în suprafață de 350 mp,situat în Reghin,B-dul Unirii f.n. înscris în CF 1025/N/Reghin sat, nr.top 726/2/23, 728/2/23, (1085/23)-parcela 28.
-Adam Sergiu Dragoș, terenul în suprafață de 350 mp,situat în Reghin,B-dul Unirii f.n. înscris în CF nr.1027/N/Reghin sat,nr.top.726/2/25,728/2/25-parcela 29.
-Udilă Ioan Andrei, terenul în suprafață de 350 mp situat în Reghin,B-dul Unirii f.n. înscris în CF nr.1026/N/Reghin sat,nr.top.726/2/24,728/2/24,(1085/24)-parcela 32. 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Comisia pentru aplicarea dispozițiilor Legii 15/2003 .


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului Jud.Mureș,Primarul Municipiului Reghin, persoanelor nominalizate la art.1., Biroului APL,relații cu publicul, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA