Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.50

27-03-17 16:50

DIN 27.03.2017 privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Reghin şi aprobarea incheierii de Convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială

Consiliul Local al municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr.29992/08.03.2017 a Serviciului Asistenţă Socială, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile: 
-art.1 din Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi art.6 din  HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare,
-art.136, alilin.2 dinLegea nr.292/2011 –legea asistenţei sociale;
-art.1 din HCL nr.123/15.12.2016 prin care s-a aprobat  asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială în Municipiul Reghin, pentru anul 2017;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1 și 6, lit.a, pct.2 , art.45 şi art.115,alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată;


HOTĂRĂŞTE;


Art.1.- Se aprobă  acordarea de  subvenţii,  în valoare de  263.295  lei,  de la bugetul local al Municipiului Reghin, pentru anul 2017, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează și administrează  unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin, după cum urmează:
1.ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ  REGHIN -CASA DE TIP FAMILIAL CASA MARIA I,   30.000 lei;
2.ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ  REGHIN-CENTRUL DE ZI CASA MARIA II, 99.375  lei;
3.ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ  REGHIN-CENTRUL DE CRIZĂ “SF.ANDREI” ȘI SERVICII 133.920 lei;


Art. 2.- Se aprobă încheierea  Convenţiilor definitive  pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pentru asociațiile/fundațiile menționate la art.1,  conform Anexei , care  face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita bugetului local disponibil.


Art.3.-Asociaţiile sau fundaţiile, după caz, au obligaţia să prezinte  lunar un  raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică   și care au primit subvenții de la Consiliul Local al Municipiului Reghin, însoţită în mod corespunzător de documentele justificative sub semnătura reprezentantului legal.


Art.4.-Serviciul Asistență Socială  urmează să verifice periodic, prin personalul propriu, modul de alocare şi cheltuire a sumelor acordate  de la bugetul local pentru utilizarea acestora,  conform prevederilor legale şi ale Convenţiei de parteneriat.


Art.5-Se împuterniceşte Primarul Municipiului Reghin să semneze  Convenţiile prevăzute la art.2 din  prezenta hotărâre.


Art.6.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul  Asistenţă Socială şi Serviciul  contabilitate, buget, CFP, casierie.


Art.7.-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Mureş;
-Primarul municipiului Reghin;
-Serviciul Asistenţă Socială;
-Serviciul Contabilitate, Buget, CFP, Casierie ;
-Compartimentul Juridic;
-Asociaţiile şi fundaţiile  prevăzute  la art.1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexa la HCL nr. 50/27.03.2017