Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.49

27-03-17 16:49

DIN 27.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017, pentru copiii care frecventează Centrul de educație și îngrijire a copilului –Creșa ”Universul Prichindeilor”Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere prevederile :
-Raportul de specialitate nr.30012/2017  al Serviciului Asistenţă Socială  şi Serviciul Buget Contabilitate și avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
-Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;
-HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:
-HGR nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor  minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la copiii din creșe și alte unități de educație timpurie;
-Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,
În baza prevederilor  art.36 alin.2 lit.d, alin.6,lit.a, pct.2,  combinat cu  art. 45, alin.1 şi art.115 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Centrul  de educație și îngrijire a copilului –Creșa ”Universul Prichindeilor”Reghin, pentru anul   2017, în cuantum de 546  lei/lună.


Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  se încredinţează: responsabil Creșa Universul Prichindeilor Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul  Asistenţă Socială.

 

Art.4. Prezenta  se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarului municipiului Reghin, responsabilului Centrul  de educație și îngrijire a copilului –Creșa ”Universul Prichindeilor”Reghin, Serviciului Buget Contabilitate, Serviciul  Asistenţă Socială, afişare pe site-ul Municipiului Reghin. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA