Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 48

27-03-17 16:48

DIN 27.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul Creşa nr.1 din municipiul Reghin, în anul 2017

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere prevederile:
-Cererea nr.1524/2017 a șefului Centrului Cresa nr.1 Reghin precum și modul de calcul;
-Raportul de specialitate nr.1524 /2017 al Serviciului Asistenţă Socială  şi Serviciul Buget Contabilitate și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
-Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor;
-HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:
-HGR nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor  minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la copiii din creșe și alte unități de educație timpurie;
-Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.6,lit.a, pct.2, combinat cu  art. 45, alin.1 şi art.115 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE;


Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Centrul-Creşa nr.1 din municipiul Reghin, pentru  anul   2017, în cuantum de 546 lei/lună. 

 

Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  se încredinţează: responsabil Centrul-Creşă nr.1, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul  Asistenţă Socială.


Art.4. Prezenta  se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarului municipiului Reghin, responsabilului Centrului  Creşa nr.1, Serviciului Buget Contabilitate, Serviciul  Asistenţă Socială, afişare pe site-ul Municipiului Reghin.  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA