Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.47

27-03-17 16:47

DIN 27.03.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș:
Analizând raportul de specialitate, al Compartimentului Protecție Civilă/SU/PSI/SSM nr. 29710/09.03.2017, prin care se propune aprobarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Reghin,  precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
-art. 4 și 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
-art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
-Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Strucurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. e) și ale art. 45, alin.1 din Legea nr .215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Reghin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comitetul Local pentru Situații de Urgență și  Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Reghin.


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului-județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentului Protecție Civilă/SU/PSI/SSM, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Horea” Mureș, celor interesați prin afișare la sediul Primăriei municipiului Reghin și pe site-ul oficial al instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  
CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download: Anexe