Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 46

27-03-17 16:46

DIN 27.03.2017 privind aprobarea bugetului general al UAT Municipiul Reghin pe anul 2017

Consiliul local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Văzând  Raportul de specialitate  nr. 31.378/22.03.2017 a Serviciului Buget Contabilitate prin care se propune aprobarea  bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2017, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Având în vedere anunțul nr. 29.916/10.03.2017 privind publicarea proiectului bugetului local al Municipiului Reghin pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile   Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare , coroborat cu prevederile Legii nr.6/16.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;
In temeiul dispozițiilor art.36(2) lit. b) și (4) lit.a) coroborat cu art.45(2) lit. a) şi art. 115(1) lit. b. din Legea 215/2001  republicată  cu modificările şi completările ulterioare - privind administratia publica locală;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă bugetul general al Municipiului Reghin pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunica la:
-Institutia Prefectului jud. Mures
-Primarul municipiului Reghin
-Serviciului buget-contabilitate
-Celor interesati
-Afişare  


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe la HCL