Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.61

27-03-17 17:01

DIN 27.03.2017 privind prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri, construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL

Consiliul local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând, Raportul  de specialitate nr.30920/17.03.2017, întocmit de către Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul ,
Procesul –verbal încheiat în data de 17.03.2017 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Procesul –verbal încheiat în data de 27.03.2017 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere:
-prevederile art.8, alin.5, 6,7 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile HG nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin HG nr. 962/2001,cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul  dispozițiilor art.36, alin.2, lit.d,  alin.6 , lit.a, pct.17, art.45 și art.115, lit. 6 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de  închiriere a  locuințelor pentru tineri, construite  și date în exploatare prin programe derulate prin ANL,  situate în Reghin, str.Libertății bl.21, 22 și 23, pentru o perioadă de un an, locatarilor cuprinși în Anexa nr.1,2 și 3 la prezenta hotărâre.


Art.2. Prelungirea termenului de închiriere se realizează în condițiile stipulate în Contractul de închiriere cuprins în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 


Art.3.Anexele 1-4 fac  parte integrantă din  prezenta hotărâre.


Art.4.Cu aducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:  Primarul Municipiului Reghin,Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, Serviciul Impozite și taxe locale, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul juridic.


Art.5.Prezenta  hotărâre se comunică la: -Instituția Prefectului județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin; Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul; Serviciul Impozite și taxe; Serviciul Buget Contabilitate; Compartimentul juridic; Afișare.         


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe la HCL nr.61/27.03.2017