Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.56

27-03-17 16:56

DIN 27.03.2017 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru schimbarea denumirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin înregistrată la instituția noastră sub nr.31.111/20.03.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr.31184/20.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile OG nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea denumiri;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se acordă avizul privind schimbarea denumirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin în ”Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Juridic, Compartiment Învățământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Compartimentul Juridic, Compartiment Învățământ, Cultură, Sport,  afişare .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA