Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.59

27-03-17 16:59

DIN 27.03.2017 privind aprobarea chiriei nominale aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate nr. 30.521/15.03.2017 prin care se propune aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (71) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6), pct. 17 coroborat cu cele ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. (1) Se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Municipiul Reghin, Str. Libertății, bloc 21 – 23, ai căror titulari de contract au vârsta de până la 35 de ani, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (2) Se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Municipiul Reghin, Str. Libertății, bloc 21 – 23, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani,, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (3) Se aprobă procentul de 0,1%, reprezentând cota aplicată la valoarea de înlocuire a locuințelor, conform art. 4, alin. (71) și alin. (74) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.


Art.2. Cuantumul chiriei aprobat conform art. 1 se aplică tuturor contractelor de închiriere, cu respectarea dispozițiilor  art. II din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Taxe și Impozite și Biroul Administrație publică locală, Relații cu publicul din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Taxe și Impozite, Biroul Administrație publică locală, Relații cu publicul din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe la HCL