Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.57

27-03-17 16:57

DIN 27.03.2017 privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului – apartament nr. 415 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Reghin, din Blocul de locuințe situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr.30682/16.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 82/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație – actualizat;
-HCL Reghin nr. 84/30.10.2008 privind aprobarea evaluării și vânzării directe a locuințelor din Blocul de locuințe situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1, jud. Mureș;
-Dispoziția Primarului Municipiului Reghin nr. 1546/23.11.2016 privind actualizarea Comisiei de vânzare a locuințelor din Blocul de locuințe situat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 123 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se însușește Raportul de evaluare a imobilului – apartament nr. 415 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Reghin, din Blocul de locuințe situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Reghin, identificat în CF nr. 54276-C1-U91, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Comisia de vânzare a locuințelor din Blocul de locuințe situat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Comisia de vânzare a locuințelor din Blocul de locuințe situat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1G, jud. Mureș, Compartimentul Juridic, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA