Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.60

27-03-17 17:00

DIN 27.03.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în localitatea Budapesta – Ungaria, în perioada 04-06 mai 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.700 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget-Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 30703/16.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând adresa Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr. 214/07.03.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 29593/08.03.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1  şi 5 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegații a Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin formată din 6 persoane în localitatea Budapesta - Ungaria, în vederea participării, în perioada 04-06 mai 2017, la Concursul Internațional de Protocol și Comunicare, ediția a VII-a, organizat de Universitatea Metropolitan Budapesta – Ungaria.
     (2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 1.700 (unamieșaptesute) lei necesară deplasării delegației menționată la alin. (1) din prezenta hotărâre în localitatea Budapesta – Ungaria.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru 1 (una) persoană participantă, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA