Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.62

27-03-17 17:02

DIN 27.03.2017 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate nr.31566/22.03.2017 prin care se propune aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general precum și ale H.C.L. nr. 31/2014 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6), coroborat cu cele ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017, astfel:
Nr. crt.  Domeniu       Sumă alocată
1        Implementare programe sportive 180.000
2        Activități culturale 20.000
3        Educație civică, activități de tineret 30.000
4        Protecția mediului 20.000
          TOTAL: 250.000


Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, Serviciul Contabilitate-Buget-CFP-Casierie, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, Serviciul Contabilitate-Buget-CFP-Casierie, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA