Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.63

27-03-17 17:03

DIN 27.03.2017 privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureș.
Având în vedere: Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ nr. 31641 din 23.03.2017  prin care propune aprobarea  Statului de funcții a Spitalului Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin, precum și avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Reghin ;
Adresa nr. 1261/22.03.2017 înaintată de Spitalul Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin, înregistrată la Primăria municipiului Reghin sub nr. 31571/23.03.2017 prin care se înaintează spre aprobare Statul de funcții al Spitalului Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin;  
Prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;                                                             
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;             
Hotărârea Guvernului nr.56/29.01.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;   
Prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Reghin nr. 72/09.07.2010 privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale  a  Spitalului Municipal ,dr. Eugen Nicoară din Reghin; 
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin. (2) litera a ), ale alin. (6) litera a) punctul 3, coroborate cu prevederile, art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară din Reghin, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Spitalului Municipal, dr. Eugen Nicoară din Reghin.


Art.3  Prezenta hătarâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureș; Primarului municipiului Reghin; Biroului Resurse umane, Salarizare, administrativ; Pe site-ul institutiei; Afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA