Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.64

27-03-17 17:04

DIN 27.03.2017 privind încuviințarea realizării lucrărilor de construire a două garaje în incinta Stației de epurare a Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 31511 din 22.03.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;
Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și a art. 45 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se încuviințează executarea de către SC COMPANIA AQUASERV SA – pe cheltuiala sa exclusivă - a lucrărilor de construire a două garaje în incinta Stației de epurare a Municipiului Reghin, str. Castanilor, nr. 101, teren identificat în CF nr. 58736 Reghin, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, cu respectarea proiectului tehnic - anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.


Art.3. Lucrările de investiție menționate la art.1 vor fi cuprinse în domeniul public al Municipiului Reghin după recepționarea finalizării lucrărilor de construire.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, SC Compania Aquaserv SA, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA