Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.65

27-03-17 17:05

DIN 27.03.2017 privind modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 31633/23.03.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere:
-adresa Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin nr. 1269/23.03.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 31625/23.03.2017 prin care se solicită modificarea HCL Reghin nr. 5/2017 ca urmare a adresei comunicată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș nr. 2309/22.03.2017;
-HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicată, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9) coroborat cu cele ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. Se modifică art. 1 ”Membri supleanți” din HCL Reghin nr. 5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, în sensul înlocuirii d-nei dr. Marcoci Emilia – membru supleant - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș cu d-na Fărcaș Dorina Carmen – șef Birou Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul aceleași instituții.


Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin și Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară”.


Art.III. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Colegiului Medicilor din Județul Mureș, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala  Mureș, persoanele nominalizate la art. 1, Compartimentul juridic, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               
CONSILIER LOCAL
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA