Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.75

27-04-17 11:15

DIN 27.04.2017 privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Văzând Raportul de specialitate nr. 34380/18.04.2017  al Biroului Administrație Publică, Relații cu publicul, Procesul –verbal încheiat în data de 20.04.2017 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere:
-prevederile art.72 din Legea nr.114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.8, alin.1,3 și 4 din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările și completărilor ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
-prevederile HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată prin HG nr.165/2008;
-prevederile Codului Civil;
-prevederile HCL nr.53/17.03.2016 Reghin – privind aprobarea Listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
În temeiul art.36   alin.2, lit.d, alin.5,  lit.a și  alin. 6, lit.a. pct.5 şi 17 coroborat cu art.45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, situate în mun. Reghin , cart. Libertății, bl. 21 ap.2 și bl. 23 ap.5, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.- Închirierea se realizează în condițiile stipulate în Contractul de închiriere  cadru, aprobat prin  HCL Reghin nr.61/2017.


Art.3.- La data repartizării locuinţelor pentru tineri destinate  închirierii, solicitanţii au obligația să reconfirme îndeplinirea  tuturor criteriilor de acces.


Art.4-.(1) Contestațiile cu privire la aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii se vor adresa Primarului Municipiului Reghin, în termen de 7 zile de la afișarea listelor aprobate conf. Art. 1.
      (2) Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile de la înregistrare, de către Comisia stabilită prin Dispoziția Primarului.


Art.5-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administrație Publică, Relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județului Mureş, Primarului municipiului Reghin, Biroul Administrație Publică, Relații cu publicul , Serviciul Impozite și Taxe, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL nr.75/27.04.2017