Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.74

27-04-17 11:14

DIN 27.04.2017 privind cuprinderea în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilelor - terenuri în suprafață de 1584 mp și 371 mp situate în municipiul Reghin, str. George Coșbuc, nr.78

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34422/18.04.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1138 a Codului Civil și ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 22/2016;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c),  art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă cuprinderea în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilelor - terenuri în suprafață de 1584 mp și 371 mp situate în municipiul Reghin, str. George Coșbuc, nr.78,  identificate în CF nr. 57483 Reghin și CF nr. 57484 Reghin.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Inventarul domeniului privat al Municipiului Reghin va fi completat,  corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Buget Contabilitate, afişare.   


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA