Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.73

27-04-17 11:13

DIN 27.04.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu cu destinația de chioșc, din incinta Ștrandului municipal, situat în Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate nr. 34482/19.04.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul dispozițiilor art. 123 alin. (2), art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a unui spaţiu cu destinația de chioșc din incinta Ștrandului municipal situat în Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3, cu suprafața de 8,76 mp, înscris în CF nr. 56409, nr. cad. 56409-C1, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.    


Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu cu destinația de chioșc din incinta Ștrandului municipal situat în Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.4. Prețul de pornire al licitației este stabilit conform Raportului de Evaluare, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


Art.5. Se încuviințează executarea de către chiriaș – pe cheltuiala sa exclusivă -  a lucrărilor de amenajare a spațiului, urmând ca orice lucrări efectuate să urmeze regimul juridic al imobilului menționat la art. 1.


Art.6.  Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexe la HCL nr.73 din 27.04.2017