Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 72

27-04-17 11:12

DIN 27.04.2017 privind concesionarea terenului în suprafaţă de 10,58 mp, situat în Reghin, str. Mihai Viteazu, adiacent bl.13/I, sc.2, ap.22, parter, în vederea construirii unui balcon

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând solicitarea d-lui BLOJ IOAN și soția BLOJ MARIA de concesionare  a terenului  în suprafaţă de 10,58 mp, în vederea construirii unui balcon, situat în municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, bl.13/I, sc.2, ap.22, parter, Raportul de Specialitate nr. 34043 din 12.04.2017 întocmit de Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, și a prevederilor HCL Reghin nr. 171/2010 privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor aflate la parterul blocurilor de locuințe din cartierele municipiului Reghin.
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă concesionarea directă către Bloj Ioan și soția Bloj Maria, a terenului în suprafaţă de 10,58 mp adiacent construcției situată în Reghin, str. Mihai Viteazu, bl.13/I, sc.2, ap.22, parter, identificat în CF nr. 50159 Reghin, nr. top. 920/2-I, 921/2-I, în vederea construirii unui balcon, conform planului de situație Anexa 1 la prezenta hotărâre.


Art.2. Concesionarea terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se va realiza în condițiile stabilite în contractul de concesiune - Anexa 2 la prezenta hotărâre.         


Art.3. (1) Se aprobă redevenţa anuală în sumă de 38,52 lei, conform   Raportului de Evaluare întocmit de către expert atestat ANEVAR ing. Pilcă Gabriel Ioan, Anexa 3 la prezenta hotărâre.
     (2) Redevenţa se va indexa anual cu indicele de creştere a ratei inflaţiei.


Art.4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, d-lui Bloj Ioan și soția Bloj Maria, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

ANEXA la HCL nr. 72 din 27.04.2017