Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.71

27-04-17 11:11

DIN 27.04.2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, a unor mijloace fixe, concesionate către SC Compania Aquaserv SA, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării și casării acestora

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând  Raportul de Specialitate nr. 33770 din 12.04.2017 întocmit de către Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 866 din Codul Civil;
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, actualizată şi ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune și  valorificării sau casării acestora, după caz.


Art.2 Se modifică Anexa la HCL nr. 23/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Reghin în sensul celor menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.


Art.3 Se retrage dreptul de concesiune al operatorului regional SC Compania Aquaserv SA asupra mijloacelor fixe cuprinse în Anexa, prevăzută la art.1.


Art.4 Predarea-preluarea mijloacelor fixe ce fac obiectul art.3 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, prin predarea - preluarea efectivă a acestora, în conformitate cu art. 76 pct. 2 lit. d) din Dispoziţii generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/2010.


Art.5 Lista bunurilor proprietate publică aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a Municipiului Reghin, Anexă la Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/2010 se modifică în mod corespunzător prin act adiţional.


Art.6 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Reghin, actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/2010.


Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Protecția Mediului, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin și SC Compania Aquaserv SA.


Art.8 Prezenta hotărâre  se comunică la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, SC Compania Aquaserv SA şi ADI Aqua Invest Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA