Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.69

27-04-17 11:09

DIN 27.04.2017 privind aprobarea deplasării Clubului Sportiv Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în vederea participării la trei turnee internaţionale de fotbal și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 29.400 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Văzând adresa Clubului Sportiv Şcolar – Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 32864/03.04.2017, completată prin adresa nr. 34696/20.04.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 34448/20.04.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.d) și alin. (6) lit. a) pct. 1, 5 şi 6 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTARĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea Clubului Sportiv Școlar din cadrul Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin în vederea participării la trei turnee internaţionale de fotbal, după cum urmează:
-în perioada 01-10 iunie 2017 la Vianen – Olanda (International Youth Tournament)
-în perioada 11-13 august 2017 la Debrecen – Ungaria (OTP Bank Kupa)
-în perioada 26-28 decembrie 2017 la Zalaegerszeg – Ungaria.
(2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 29.400 (douăzecișinouămiipatrusute) lei necesară deplasării delegației la turneele  menționate la alin. (1) din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru profesorii însoțitori, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – actualizată.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Clubul Sportiv Şcolar – Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Clubul Sportiv Şcolar - Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL                 
MARIAN OVIDIU MIHAI  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA