Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.3

16-01-18 14:03

Din 16.01.2018 privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 24 Ianuarie - ”Ziua Unirii Principatelor Române” și alocarea sumei necesară desfăşurării în bune condiții a evenimentului

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 761/09.01.2018 precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2007 privind finantele publice locale - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 24 Ianuarie - ”Ziua Unirii Principatelor Române”, care se va desfășura în data de 24 ianuarie 2018, la Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” din municipiul Reghin.


Art.2. (1) Se aprobă bugetul estimativ necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentului menționat la art. (1), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 26.000 lei, necesară susținerii evenimentului menționat la alin.1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; Primarul Municipiului Reghin; Serviciul Buget Contabilitate; Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport; Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul instituției.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ             
CONSILIER,
PUI DRAGOȘ CRISTIAN                     

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa